ماسفت با برگزاری دوره های آموزشی در مجتمع فنی تهران و یا بصورت خصوصی همواره کوشیده تا هرچه بیش از پیش از فاصله دانشگاه و صنعت بکاهد.

icon: