تولید سخت افزار در محدوده اکترونیک دیجیتال و نرم افزارهای مرتبط جهت ایجاد واسط کاربری مناسب، بهینه سازی بردهای قدیمی و تعمیر بردهای صنعتی با بهترین کیفیت.

icon: