بررسی اطلاعات و داده کاوی جهت ارائه راهکار و استخراج داده های نهان انباره های داده به منظور بهبود عملکرد سازمانی و پیشبینی رفتارهای پیچیده

icon: