همکاری با مجتمع فنی تهران - نمایندگی کرمانشاه

  • تدریس دوره های الکترونیک مقدماتی، کاربردی و پیشرفته
  • تدریس FPGA
  • تدریس AVR

تلفن مجتمع فنی تهران:

083-37216551-57