کاوش در انباره اطلاعات دارویی تأمین اجتماعی، باهدف شناخت الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو