طراحی و اجرای رکتیفایر هوشمند حفاظت کاتدیک شامل:

طراحی  منابع تغذیه سویچینگ با قابلیت اتصال به سیستم های خورشیدی و متابع تک فاز و سه فاز

طراحی سیستم های کنترل پذیر از راه دور به منظور اتوماسیون ایستگاه حفاظت کاتدیک

طراحی شبکه کنترلی بر پایه GSM و GPRS

پیاده سازی نرم افزاری سمت PC و نمایش بر پایه  GIS تحت DELPHI

طراحی سیستم اندازه گیری و ارسال گزارش وضعیت ایستگاه ها و نمایش در بستر وب تحت ASP

طراحی وبسایت با دامنه کنترل جامع به منظور حذف محدودیت های جغراقیایی سوپروایزرها