طرح اتوماسیون آب روستایی شامل :

طراحی شارژر ها و منابع تغذیه خورشیدی

طراحی سیستم فلوتر بیسیم

طراحی سیستم های کنترل پذیر از راه دور به منظور اتوماسیون مخازن آب

طراحی شبکه کنترلی بر پایه GSM و GPRS

پیاده سازی نرم افزاری سمت PC و نمایش بر پایه  GIS تحت DELPHI

طراحی سیستم اندازه گیری و ارسال گزارش وضعیت مخازن و نمایش در بستر وب تحت ASP

طراحی وبسایت با دامنه کنترل جامع به منظور حذف محدودیت های جغراقیایی سوپروایزرها