کنترل و مانیتورینگ شبکه های توزیع بر پایه GSM

کنترل و مانیتورینگ شبکه ­های توزیع یکی از ملزومات بهره­برداری بهینه از شبکه ­ها به شمار می­آید. این مقاله می­کوشد تا با معرفی عملگرهایی در سطوح مختلف شبکه اعم از گره­ های توزیع، گره­ های مصرف و مسیرهای انتقال انرژی، یک شبکه کنترل و مانیتورینگ را بر پایه شبکه مخابراتی موبایل (GSM) تشریح نماید.

سیستم اتوماسیونی که شرح آن را در این مقاله خواهید خواند به صورت پایلوت در شرکت توزیع کرمانشاه توسط نویسندگان اجرا گردیده است.